تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

کدال

افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک ناپذیر (از طبقه زمین)در جلسه هیئت مدیره مطرح شد که پس از بحث و بررسی ، مورد موافقت اعضای محترم هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر شد مراحل انجام کار طبق روال قانونی صورت پذیرد .

 

متن اطلاعیه

دریافت فایل PDF

صورتجلسه هیات مدیره

بازگشت