• ۰۷۱۳۲۳۰۹۶۸۰
مجتمع نیکان
مجتمع نیکان
بازار بزرگ کریم خان
بازار بزرگ کریم خان
بازار بزرگ زرنگار
بازار بزرگ زرنگار
هتل میراثی نیکان
هتل میراثی نیکان
مجتمع مسکونی آسمان صدرا فاز ۱
مجتمع مسکونی آسمان صدرا فاز ۱
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
مجتمع مسکونی آسمان صدرا فاز ۲
مجتمع مسکونی آسمان صدرا فاز ۲
شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
شرکت مهندسی و ساختمان پارس توسعه سازان
شرکت مهندسی و ساختمان پارس توسعه سازان
پروژه مسکونی آسمان صدرا فاز ۴
پروژه مسکونی آسمان صدرا فاز ۴
شرکت توسعه گردشگری مهر پارسیان
شرکت توسعه گردشگری مهر پارسیان
شرکت توسعه کشاورزی
شرکت توسعه کشاورزی
پروژه تجاری اداری و ورزشی آسمان صدرا
پروژه تجاری اداری و ورزشی آسمان صدرا
شرکت فلزات پودری فراورآذر
شرکت فلزات پودری فراورآذر
مجتمع تجاری،گردشگری و اقامتی دلگشا
مجتمع تجاری،گردشگری و اقامتی دلگشا
مجتمع تجاری-اداری پارسیان کرج
مجتمع تجاری-اداری پارسیان کرج
مجتمع تجاری-اداری دانیال نبی
مجتمع تجاری-اداری دانیال نبی
مجتمع بزرگ مسکونی گلستان
مجتمع بزرگ مسکونی گلستان
گلخانه های تولید گل رز
گلخانه های تولید گل رز
گلخانه های تولید گل آنتوریوم
گلخانه های تولید گل آنتوریوم
about image

  دریافت تندیس بین المللی ساختمان از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ از کشور بلژیک
 دریافت جایزه برترین انبوه ساز استان در مدیریت ساخت و مدیریت بهره‌برداری در سال 1382
 دریافت لوح صنعت سبز سازمان محیط زیست کشور در سال ۱۳۸۲
 دریافت گواهی رتبه یک صلاحیت و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن
 دریافت لوح سپاس از شهرداری تهران جهت شرکت در نمایشگاه بزرگ گل تهران در سال ۱۳۸۹
 دریافت تندیس چهره برتر صنعت و تجارت ایران در سال ۱۳۸۹
 کارآفرین برگزیده استان در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر سال ۱۳۸۹
 تولید کننده برتر محصولات گلخانه‌ای و کسب عنوان نمونه برتر استان طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
 دریافت نشان برتر شاخص کارآیی فرآیند از دومین جشنواره ملی بهره وری ایران
 کارآفرین برتر اجتماعی در ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان فارس سال ۱۳۹۰
 اخذ تندیس همایش ساختمان در هزاره سوم سال ۱۳۹۱
 کارآفرین نمونه شهرداری شیراز در بخش سرمایه گذاری و اشتغال زایی سال ۱۳۹۱
 دریافت لوح سپاس از چهارمین جشنواره ملی بهره وری سال ۱۳۹۲
 اخذ تندیس زرین از کنفرانس مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
 اخذ رتبه ۳ در بین ۲۳۰ شرکت بورسی در سال ۹۱ از نظر کیفیت عکسها و اطلاع رسانی در سازمان بورس
 اخذ جایزه جهانی کاردینالی از کشور ایتالیا در شهریور ۹۲ از نظر مشتری مداری و کیفیت تولید
 اخذ تندیس کارآفرین برتر استراتژیک در حوزه ساخت و ساز در سومین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک و راهبردی سال ۱۳۹۲

about image
شـرکت عمران و توسـعه فارس با انگيزه اسـتفاده از سـرمايه هاي خرد و کلان در اسـتان فارس به منظور کمک به توسـعه و عمران و به طور کلـي رشـد و شـکوفايي اقتصـاد اسـتان از سـال ۱۳۷۴ بـا عضويت ۷۳ نفر از شـخصيت هـاي علمي - مذهبي - تجـار و بـازرگان - فرهنگيان و معتمديـن بـه عنـوان هيئـت مؤسـس و با برخورداري بيـش از ۳۰ هزار سـهامدار حقيقي و حقوقي در بخش هاي سـاختماني، صنعتي، کشـاورزي و گردشـگري فعاليـت خـود را آغـاز نمـود و هـم اکنـون بعـد از گذشـت بیـش از دو دهه يکـي از موفق ترين شـرکت هاي سـهامي عام اسـتان مــي باشــد. شــركت عمــران و توســعه فــارس بــه عنــوان يــك شــركت خصوصــي و مردمــي ســرمايه خــود را در بخــش هــاي ســاختمان، صنعــت، كشــاورزي، پيمانــكاري، بازرگانــي، خدماتــي و توريســتي بــه كار گرفتــه اســت. در زمينــه ســاختماني ايــن شــرکت بــا گــردآوري نيروهــاي متخصــص و کارآمــد، تجهيــزات و امکانــات تخصصــي ســاختماني بــه عنــوان سـرمايه گـذار، طـراح، برنامـه ريـز و هماهنـگ کننـده امـور اجرايـي در پـروژه هـاي تجـاري، مسـکوني، تفريحـي، گردشـگري در سـطح کشـور توانسـته اسـت مجموعـه هـاي متعـددي را بـه سـرانجام برسـاند.
محمدحسن
محمدحسن اسدی

رئیس هیئت مدیره

محمدحسین
محمدحسین دادخواه

نائب رئیس هیئت مدیره

مجيد
مجيد سليماني ساردو

عضو هیئت مدیره

داراب
داراب وکیلی

عضو هیئت مدیره

محمدعلی
محمدعلی شیری زاده

عضو هیئت مدیره

عبداله
عبداله نجفی

مدیر عامل

حقوق مادی و معنوی برای شرکت عمران و توسعه فارس محفوظ است