افشای اطلاعات با اهمیت ( نتيجه دادگاه بدوي دعوي له شرکت - گروه ب)

کدال

 

دعوی شرکت علیه آقای احمد رضا حق شناس با موضوع تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت پروژه باران و همچنین دعوی تقابل ایشان علیه شرکت که منجر به صدور رای بدوی مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت و کلیه قسمتها و الحاقیه ها ی آن مطابق خواسته شرکت و همچنین رای بر بطلان خواسته های آقای حق شناس علیه شرکت صادر گردید.

 

مشاهده اطلاعیه

دریافت فایل PDF

احضاریه دادگاه

نامه به سازمان

بازگشت