فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه درمانی

مشارکت و سرمایه گذاری

شرکت عمران و توسعه فارس در نظر دارد جهت احداث یک مجموعه درمانی از طریق جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، در قالب انعقاد قرارداد B.O.T (ساخت، بهره برداری، واگذاری) و یا مشارکت در ساخت اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که دارای توان فنی و مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این پروژه می باشند دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد فراخوان  به آدرس شیراز – خیابان اردیبهشت شرقی- برج IT (الکترونیک)- طبقه هشتم- تلفن ۳۲۳۰۹۶۸۰ مراجعه و یا با ارسال درخواست به آدرس ایمیل tender@omranefarsco.ir  اسناد را دریافت نمایند.

مشخصات پروژه :
آدرس ملک : شهر جدید صدرا – فاز ۱ – بلوار بوستان - بلوار پاسارگاد – پاسارگاد ۱
مساحت زمین : ۲۳۶۲ مترمربع
سطح اشغال : ۴۰% - تراکم ۸۰%
متراژ تقریبی هر طبقه : ۹۴۵مترمربع
ضابطه طبقات مجاز : یک طبقه روی همکف
تعداد طبقات : ۳طبقه (زیرزمین + همکف + ۱طبقه)
متراژ تقریبی کل زیربنا : ۲۸۳۴مترمربع


توضیحات :
۱-    بازدید از محل احداث پروژه با هماهنگی قبلی و در روزهای غیر تعطیل قابل انجام می باشد.
۲-    انعقاد قرارداد به یکی از دو صورت زیر انجام میپذیرد :
۲-۱-    B.O.T (ساخت، بهره برداری، واگذاری)، بدین صورت که سرمایه گذار که دارای توان فنی و مالی لازم می باشد نسبت به احداث مجموعه درمانی (شامل تهیه نقشه ها و ساخت پروژه)  اقدام می نماید و در قبال آن به مدت معینی که در قرارداد مشخص خواهد شد، از پروژه بهره برداری مینماید. پس از سپری شدن دوره مذکور، پروژه به کارفرما (شرکت عمران و توسعه فارس) واگذار میگردد.
۲-۲-    مشارکت در ساخت
۳-    ارائه برآورد قیمت اجرای پروژه و آنالیز محاسبه مدت بهره برداری جهت تأمین هزینه ها و سود سرمایه گذار (در شرایط B.O.T)، در پاکت پیشنهاد قیمت ضروری است.
۴-    سرمایه گذار می بایست نسبت به ارائه مستندات توان مالی به میزان حداقل ۸۰% اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه، پیش از عقد قرارداد اقدام نماید.
۵-    در صورت درخواست متقاضی، امکان تهاتر تمام یا بخشی از هزینه های پروژه با سایر داراییهای شرکت (ملک، واحدهای مسکونی و تجاری) وجود دارد و جهت هرگونه مذاکره و توافق در این خصوص، مراجعه حضوری به دفتر شرکت با هماهنگی قبلی ضروری می باشد.
۶-    متقاضیان پس از تکمیل اسناد فراخوان و ارائه طرح اولیه سرمایه گذار (در قالب مندرجات بند۲ و فرم پیشنهاد قیمت)، مدارک را بصورت مهر و امضا شده و در پاکت سربسته (با درج نام و آدرس پیشنهاد دهنده بر روی پاکت)  به محل دبیرخانه شرکت عمران و توسعه فارس به آدرس شیراز – خیابان اردیبهشت شرقی- برج IT (الکترونیک)- طبقه هشتم- کد پستی ۷۱۳۴۷۷۷۶۶۸ تلفن ۳۲۳۰۹۶۸۰ می بایست تحویل و یا ارسال نمایند.
۸-    شرکت عمران و توسعه فارس در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شرکت در فراخوان و نیز برگزیده شدن پیشنهاد ارائه شده، هیچ الزامی برای شرکت عمران و توسعه فارس جهت عقد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.
۹-    مدارکی که میبایست در پاکت در بسته و مهر و امضا شده ارائه گردد :
-    فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده
-    تصویر اساسنامه شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان امضاء مجاز (در صورتیکه خریدار شخص حقوقی باشد).
-    تصاویر شناسنامه و کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت (در صورتیکه خریدار شخص حقیقی باشد).
-    کلیه اسناد و مدارک حاضر، ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز تعهد آور (اشخاص حقوقی) و امضای پیشنهاد دهنده (اشخاص حقیقی)
-    ارائه آدرس دقیق همراه با کد پستی و شماره تماس پیشنهاد دهنده 
-    ارائه لیست و تصویر مستندات مربوط به انجام پروژه های مشابه (در صورت وجود)
 

بازگشت