افشای اطلاعات با اهمیت (برگزاری مناقصه -گروه ب)منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

موضوع مناقصه:     خرید تجهیزات و راه اندازی نیروگاه برق    


تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه :    ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  


شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن :    شرکت عمران و توسعه فارس در نظر دارد خرید تجهیزات و راه اندازی نیروگاه برق به ظرف