افشای اطلاعات با اهمیت (برگزاری مناقصه -گروه ب)منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کدال

موضوع مناقصه:     خرید تجهیزات و راه اندازی نیروگاه برق    


تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه :    ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  


شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن :    شرکت عمران و توسعه فارس در نظر دارد خرید تجهیزات و راه اندازی نیروگاه برق به ظرفیت 6 مگاوات در سایت لوتوس واقع در حومه شهر شیراز را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید.  

 
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج :    مشخص نیست

 

مشاهده اطلاعیه

 

دریافت فایل PDF

 

مصوبات مرتبط

بازگشت