بازگشت
صفحه اصلی
پرتال سهامداران
گالری
ورود به سایت
ثبت نام مجمع 99
مرکز خرید گلستان

مرکزخریدگلستان :

سبت به تهيه و طراحي مجموعه تجاري گلستان در زميني به مساحت حدود 2300 متر مربع با زير بناي حدود 3300 متر مربع و در دو طبقه در جهت ايجاد تسهيلات رفاهي براي ساكنين واحدهاي مسكوني مجتمع گلستان و ديگر واحدهاي همجوار اقدام كه در مجموعه فوق كليه امكانات و نيازمنديهاي منطقه از قبيل سوپر ماركت ، داروخانه ـ مطب ـ بانك و انواع فروشگاههاي مختلف و يك مجتمع فرهنگي ـ مذهبي پيش بيني گرديده است . طرح مربوطه با اعتباري معادل 6/000/000/000 ريال از نيمه دوم سال 1380آغاز ودردیماه سال 1383به اتمام رسید .