بازگشت
صفحه اصلی
پرتال سهامداران
گالری
ورود به سایت
ثبت نام مجمع 99
مجتمع مسکونی آسمان صدرا فاز 2

پروژه مجتمع 1800 واحدي آسمان صدرا :

اين شركت پس از چند سال فعاليت در امر ساخت و ساز اكنون به بزرگترين و فعالترين شركت در امر احداث مسكن در سطح وسيع در استان و حتي در ايران مطرح شده است كه اين فعاليت ها بدون حمايتهاي مادي و معنوي دولت صورت پذيرفته است . شركت قرارداد پروژه بزرگ احداث مجتمع 1800 واحدي آسمان صدرا را با وزارت مسكن و شهرسازي در زميني به وسعت 220/000 مترمربع همراه با ساخت بزرگترين مجتمع تجاري و ساخت مراكز آموزشي ـ درماني ـ فرهنگي و ورزشي منعقد و امضاء و مبادله نموده است .
اين شركت پس از تحويل زمين و انتخاب مشاورين و تشكيل هيأت هاي فني داوري و با توجه به فن آوري هاي نوين در توليد انبوه و سريع مسكن و تلاش براي كاهش مصرف بهينه مصالح كاهش هزينه و بهاي تمام شده مسكن به متقاضيان ، از جمله برنامه هاي جدي پيش روي شركت است.شركت با چرخشي جدي در شيوه اداره و اجراي پروژه ها ، روش مشاركت در تمامي مراحل كار را برگزيده است .

ويژگيهاي طراحي پروژه آسمان صدرا :

1- توجه به مسائل تأثير پذير از فرهنگ مردم درطراحي مجموعه مسكوني همانند واحدهاي همسايگي ، عدم اشراف، تفكيك مسيرهاي سواره و پياده و دسترسيها.
2- ايجاد هندسه سيال در طراحي براي ايجاد چشم انداز وسيع تر.
3- ايجاد فضاهاي تجمع و بازي كودكان با رعايت فاصله مناسب از بلوكهاي مسكوني و مسيرهاي سواره و ايجاد امكان نظارت والدين با استفاده از شيب زمين .
4- تراكم مسكوني طراحي شده با سطح اشغال 7/16% به ميزان 112% مي باشد كه مابقي محوطه بوده و به فضاهاي سبز ـ ‌آبنما ـ پيست دوچرخه سواري ـ سالن آمفي تأتر روباز ـ محل بازي كودكان و محل نشيمن اختصا داده شده است.
5- ايجاد فضاهاي مكث در جلوي ورودي بلوكهاي آپارتماني به منظور پيش بيني فضاي مانور مناسب جهت خودروهاي امدادي .
6- عدم اجازه ورود خودرو به واحدهاي همسايگي و تفكيك محورهاي سواره و پياده .
7- ايجاد تنوع در طول مسيرهاي پياده با طراحي فضاهاي مكث و استراحت و افزودن عناصري مانند آبنما و فضاهاي سبز و ...
8- ايجاد باند سبز در اطراف بلوكها و جلوگيري از نزديك شدن پياده روها به اطراف ساختمان به منظور عدم اشراف .
9- طراحي بلوكها در سايت در نقاط مرتفع با ارتفاع بيشتر ( 8 و 11 طبقه )‌و در نقاط پايين تر با ارتفاع كمتر (6 طبقه ) . با توجه به رعايت فاصله مناسب بلوكها از يكديگر كه اكثرا“ بيش از دو برابر ارتفاع بلوكها با يكديگر مي باشد فضاي بسيار مناسبي براي نور گيري واحدها و پرسپكتيوهاي متنوع را براي مجموعه فراهم آورده است .
10- در طراحي مجموعه سعي گرديده از تيپ هاي مشابه با سازه يكسان جهت سهولت اجرا استفاده گردد ليكن امكان اجراي پلانهاي متنوع و متفاوت در بلوكها وجود دارد.
11- كليه واحدها اعم از يك خوابه يا بيشتر داراي سرويسهاي بهداشتي و حمام مستقل از يكديگر مي باشند .
12- كليه واحدها داراي حداقل 8 متر مربع تراس مي باشند.
13- داشتن كوران و تهويه طبيعي در اكثر واحدهاي مسكوني
14- جهت رعايت مقررات ملي صرفه جويي در مصرف انرژي ،بلوكها در جهتي كه مناسب با اقليم منطقه باشد طراحي شده است به صورتي كه كليه واحدهاي مسكوني در طول روز داراي نور مناسب و آفتاب مي باشد.

فاز 2 شامل 656 واحد در 14 بلوک 8 و 9 طبقه با زیر بنای 72000 متر مربع در دست احداث می باشد.